Konferencia delegátov TJ Iskra

Pozor, zmena času a miesta konania konferencie !!!

Pozvánka na riadnu konferenciu delegátov občianskeho združenia TJ Iskra Holíč,

ktorá sa bude konať dňa 19.11.2021 o 17:00 hod. v priestoroch  Tabačiarne holíčskeho zámku.

Pozvánka

na riadnu konferenciu delegátov občianskeho združenia TJ Iskra Holíč,

ktorá sa bude konať

dňa 19.11.2021 o 17:00 hod.

v priestoroch Tabačierne holíčskeho zámku

 

Program:

 1. Otvorenie;
 2. Vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v zmysle stanov TJ Iskra Holíč;
 3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku;
 4. Voľba mandátovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
 5. Správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie;
 6. Správa o činnosti výkonného výboru TJ Iskra Holíč za uplynulé obdobie a návrhy riešenia;
 7. Vzdanie sa funkcie štatutárov TJ Iskra Holíč – zobratie na vedomie;
 8. Zmena v organizačnej štruktúre Výkonného výboru TJ Iskra Holíč;
 9. Návrh plánu činnosti a hospodárenia na ďalšie obdobie;
 10. Diskusia;
 11. Záver.

Čo je konferencia delegátov?

Je najvyšším orgánom TJ Iskra Holíč. Konferenciu delegátov zvoláva v zmysle Čl. 8 bod 1) stanov TJ Iskra Holíč Výkonný výbor TJ Iskra Holíč, a to najneskôr 21 dní vopred pozvánkou vyvesenou na dostupnom mieste v priestoroch TJ Iskra Holíč, alebo preukázateľne iným spôsobom. (napr. oficiálna internetová stránka TJ Iskra Holíč a pod.).

Som členom TJ Iskra Holíč, som aj delegát?

Áno. Delegátom s právom hlasovať na konferencii delegátov je každý člen TJ Iskra Holíč, ktorý v deň konania Konferencie delegátov dovŕšil vek 18 rokov.

Ako je to v prípade členov TJ Iskra Holíč mladších ako 18 rokov?

Kľúčom na nominovanie delegáta za členov mladších ako 18 rokov na Konferenciu delegátov je počet členov mladších ako 18 rokov v jednotlivých mužstvách TJ Iskra Holíč, a to na každých začatých 5 členov mužstva TJ Iskra Holíč 1 delegát.

Čo je právom delegáta?

Najmä má právo hlasovať o návrhoch predložených počas konferencie delegátov ako aj o budúcnosti a organizačnej štruktúre TJ Iskra Holíč. Každý delegát má jeden hlas.

Čo je povinnosťou zástupcov jednotlivých mužstiev?

Zástupcovia jednotlivých mužstiev predložia najneskôr 7 dní pred začatím Konferencie delegátov Výkonnému výboru TJ Iskra Holíč menný zoznam delegátov.

Vaša účasť na konferencii delegátov je dôležitou, a to aj pre ďalšie smerovanie našich mužstiev. Tešíme sa na Vašu účasť.

baner holic

banner futbalnet