Riadna konferencia delegátov TJ Iskra Holíč

Oznámenie o konaní riadnej konferencie delegátov občianskeho združenia TJ Iskra Holíč, 
ktorá sa bude konať
dňa 20.05.2022 o 18:00 hod. v priestoroch klubovne TJ ISKRA

Program:

  1. Otvorenie;
  2. Vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v zmysle stanov TJ Iskra Holíč;
  3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku;
  4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  5. Správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie;
  6. Správa o činnosti výkonného výboru a TJ Iskra Holíč za uplynulé obdobie;
  7. Návrh plánu činnosti a hospodárenia na ďalšie obdobie;
  8. Diskusia;
  9. Záver.

baner holic

banner futbalnet