Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

Prevádzkovateľ:

TJ ISKRA HOLÍČ;

so sídlom: Vrádištská 27, 908 51 Holíč

IČO: 31870724

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 

Článok 1.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 1. marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu a za cieľom oslovovania potenciálnych záujemcov o účasť na spoločenskej akcii usporadúvanej prevádzkovateľom, a to prostredníctvom tlačených a elektronických komunikačných prostriedkov ako aj umiestňovaním osobného údaju na internetové stránky prevádzkovateľa a tretích osôb, ak ide o naplnenie marketingovej stratégie, za ktorej účelom udeľuje dotknutá osoba tento súhlas.
 2. prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa v správnom, civilnom alebo trestnom konaní.
 3. vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania.
 4. archivácie.
 5. registrovania a evidencie dotknutej osoby, ktoré vykonáva prevádzkovateľ na účely účasti dotknutej osoby na športových podujatiach usporadúvaných prevádzkovateľom a/alebo SFZ, či pod ich záštitou.  
 6. registrovania a evidencie dotknutej osoby v systéme prevádzkovateľa a/alebo SFZ.

 

 

Článok 2

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám, ktorými sú iné telovýchovné jednoty alebo obdobné organizácie zriadené za účelom športovej či inej telesnej výchovy,  a to za účelom a v rozsahu nevyhnutnom na usporiadanie športových či obdobných podujatí vrátane kontroly súpisky pred takýmto podujatím a/alebo za účelom tzv. hosťovania.  

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje aj SFZ, na účely a v rozsahu podľa stanov SFZ.

 

Článok 3

Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu najviac 20 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu dotknutej osoby, resp. jeho zákonného zástupcu.

 

Článok 4

Na účely spracovania osobných údajov uvedených v Článku 1 bude prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

Fotografia, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, krajina narodenia, štátna príslušnosť, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa.  

 

Článok 4

Právnym základom spracúvanie osobných údajov podľa Článku 1 písm. a) je súhlas dotknutej osoby (ust. § 13 ods. 1) písm. a) z.č. 18/2018 Z.z.).

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa Článku 1 písm. b) je oprávnený záujem prevádzkovateľa (ust. § 13 ods. 1) písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.), spočívajúci v možnosti ochrany práv prevádzkovateľa.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa Článku 1 písm. c) je oprávnený záujem prevádzkovateľa (ust. § 13 ods. 1) písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.), spočívajúci v možnosti preukázať súlad s požiadavkami z.č. 18/2018 Z.z. a nariadenia.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa Článku 1 písm. d) je nevyhnutné na účely archivácie a v zmysle ust. § 16 ods. 2) písm. k) z.č. 18/2018 Z.z. je spracovanie na tejto účel liberalizované.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa Článku 1 písm. e) je oprávnený záujem prevádzkovateľa (ust. § 13 ods. 1) písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.), spočívajúci v naplnení určenej činnosti prevádzkovateľa, ktorou je výchova mládeže v športe ako aj zabezpečenia účasti dotknutej osoby na športových či obdobných podujatiach, vrátane uvádzania osobného údaju v súvislosti s ňou (najmä na súpiske, či drese).  

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa Článku 1 písm. f) je oprávnený záujem prevádzkovateľa (ust. § 13 ods. 1) písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.), spočívajúci v naplnení určenej činnosti prevádzkovateľa, ktorou je výchova mládeže v športe ako aj zabezpečenia účasti dotknutej osoby na športových či obdobných podujatiach, vrátane uvádzania osobného údaju v súvislosti s ňou (najmä na súpiske, či drese).

 

Článok 6

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 

Článok 7

Vystavenie prvej kópie podľa Článku 6 je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú, a to za každé ďalšie potvrdenie od tej ktorej dotknutej osoby.

Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ dotknutá osoba vo svojej žiadosti nepožiada o iný spôsob.

 

Článok 8

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba požiada.

 

Článok 9

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

 Článok 10

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

 

Článok 11

Dotknutá osoba má právo na OBMEDZENIE spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa Článku 13, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba môže žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov aj formou e-mailu zaslanom na adresu prevádzkovateľa.

  

Článok 12

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

 

Článok 13

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

 

Článok 14

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

Článok 15

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek NAMIETAŤ voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa;
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu;
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 

Článok 16

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa Článku 13 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.  

 

Článok 17

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 

Článok 18

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

Článok 19

Dotknutá osoba má právo KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

Článok 20

Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

Článok 21

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

Článok 22

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Článok 23

Dotknutá osoba vyhlasuje, že prevádzkovateľ jej vysvetlil práva, ktoré jej vyplývajú z nariadenia a zákona, a že jej tieto boli vysvetlené riadne, jasne a zrozumiteľne, a to s ohľadom na všetky subjektívne okolnosti na strane dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že všetkému porozumela a že voči prevádzkovateľovi nemá žiadne otázky týkajúce sa jej osobných údajov a/alebo ich spracovávania.

 

 

PODPORTE VAŠE DETI VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANí